Strategiczna baza

Uniwersytet ma dziś rzeczywiste szanse na znaczne przyspieszenie rozwoju czy wręcz skokowy rozwój w takim właśnie kierunku – w oparciu o trzy filary wspierane przez wyjątkowe, już zapoczątkowane, strategiczne programy:

  • Badawcza i dydaktyczna doskonałość wsparta organizacyjną sprawnością: z dumą przyjęliśmy wyniki konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, w którym nasz Uniwersytet został sklasyfikowany na czele stawki laureatów. To zasługa zespołu zaangażowanego w przygotowanie projektu, ale i wynik uznania dla całego Uniwersytetu, jego dokonań i perspektyw dalszego rozwoju. Program przynosi znaczne środki finansowe (co roku dodatkowo ponad 70 milionów złotych). Umożliwi to realne wsparcie i realizację szeregu przedsięwzięć badawczych, skupionych wokół pięciu priorytetowych obszarów badawczych, wymagających pracy i współpracy badaczy ze wszystkich obszarów nauki, w tym szczególnie nauk społecznych i humanistycznych. Ale nie tylko badania są ważne: finansowane będą nowatorskie pomysły w zakresie kształcenia studentów i doktorantów, wspieranie ich działalności naukowej oraz działania związane z doskonaleniem kadry, także administracyjnej. Realizowany już Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego jest tu ważnym preludium.
  • Współpraca międzynarodowa: jesteśmy współzałożycielem Sojuszu 4EU+, od niedawna szczycącego się statusem uniwersytetu europejskiego. Udział w nim oznacza unikatowe szanse na międzynarodową mobilność i realizowanie marzeń o studiach w kilku krajach i na kilku uczelniach, znacznie poszerza możliwości tworzenia wspólnych programów, wymiany doświadczeń dydaktycznych i organizacyjnych, współpracy naukowej badaczy i zespołów – i obliguje nas do efektywnego korzystania z tych możliwości. Sojusz 4EU+ podkreśla prestiż i międzynarodową reputację naszego Uniwersytetu jako równorzędnego, strategicznego partnera dla pięciu renomowanych uniwersytetów europejskich.
  • Infrastruktura: najważniejsze obecnie nasze działania inwestycyjne wyznacza program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”. Choć właśnie zaczyna przynosić on pierwsze efekty (piękna strefa sportu w BUW), to wciąż jest to jeszcze jego faza wstępna. W kolejnych latach powstaną nowe, duże budynki, zmieniające diametralnie sytuację lokalową jednostek, przynosząc znaczne polepszenie warunków pracy i studiowania na całym Uniwersytecie.

Te strategiczne programy wraz z wieloma innymi działaniami tworzą szanse, których nie wolno nam zaprzepaścić. Ich pełna, konsekwentna realizacja będzie skutecznie wzmacniać markę Uniwersytetu, przyspieszać jego rozwój i budować jego sukcesy. Nie tworzy to tylko wartości Uniwersytetu jako wielkiej i trochę abstrakcyjnej organizacji – działania w ramach tych programów przyniosą realne nowe możliwości i korzyści dla tworzących Uniwersytet osób. Nie będzie sukcesu  Uniwersytetu bez sukcesów jego studentów, doktorantów i pracowników.