Trzecia misja Uczelni i badania stosowane

Wielu naszych pracowników, poza badaniami i dydaktyką, aktywnie działa na styku Uniwersytetu i naszego otoczenia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. To także ważne pole wszechstronnej realizacji misji Uniwersytetu. Mamy znaczące osiągnięcia sportowe, ciekawe inicjatywy kulturalne, znane zespoły artystyczne, oferujemy wiele zajęć sportowych, kulturalnych i popularyzatorskich – warto się nimi chwalić i je upowszechniać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Uniwersytetu. 

Uniwersytet to także miejsce dla poważnej debaty społecznej, analizy potrzeb, problemów i możliwości ich rozwiązania – bez politycznego zacietrzewienia, za to w oparciu o niezbędną, obiektywną wiedzę specjalistyczną i naukowe podejście. Uniwersytet powinien być wzorem standardów takiej debaty. Także wzorem standardów etycznych, w tym równości i poszanowania praw wszystkich osób – i zdecydowanego przeciwstawiania się wszelkim przejawom nierównego traktowania i dyskryminacji.

Siłą naszego Uniwersytetu są i pozostaną badania podstawowe w wielu dziedzinach nauki. Buduje to wielki potencjał także dla badań stosowanych, prac badawczych prowadzących do powstania realnie wykorzystywanych rozwiązań i zastosowań przynoszących praktyczne (w tym finansowe) korzyści. Za niezwykle cenne uważam inicjatywy i strukturalne działania na rzecz takich badań, zarówno prowadzonych wewnątrz Uniwersytetu, jak i na potrzeby lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Ważne jest właściwe docenianie takich prac przy ocenie i awansach pracowników, ale i ich finansowe wsparcie. Warto też wspierać pracownicze i studenckie inicjatywy samodzielnego społecznego i gospodarczego wykorzystania wiedzy i pomysłów badawczych. Niezbędne są tu działania promocyjne, pokazujące nasz Uniwersytet jako miejsce ciekawych i użytecznych badań, skierowane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz Uniwersytetu. Liczne nasze osiągnięcia są warte pokazania na ogólnouniwersyteckim forum studentom i pracownikom spoza poszczególnych jednostek czy lokalnych środowisk. Mamy też wiele do zaoferowania zewnętrznym partnerom, w tym miastu, samorządom, administracji publicznej, przedsiębiorstwom.